ביטוח חבות מעבידים

ביטוח חבות מעבידים נועד לכסות את אחריותו של בעל העסק בגין פגיעת גוף לעובדי העסק הנפגעים תוך כדי ועקב העסקתם.

סכומי הביטוח סטנדרטיים ובדרך כלל יעמדו על אחת האלטרניבות הבאות:

1,500,000 דולר או 5,000,000 דולר לעובד..

פרמיית הביטוח נקבעת לפי סוג העסק ומספר העובדים המבוטחים.

לעיתים, במיוחד כשמדובר בעסקים עונתיים או בקבלנים, ניתן לבסס את פרמיית ביטוח חבות מעבידים על שכר עבודה שנתי, היות שבעסקים מסוג זה יש תנודות קיצוניות במספר העובדים.

כאשר המבוטח הינו חברה בע”מ, יש להחליט האם מעוניינים לבטח גם את בעלי השליטה ולציין זאת בפוליסה.
החברה מהווה גוף משפטי נפרד מבעלי הפוליסה ולכן זה אפשרי.

ביטוח חבות מעבידים מכסה גם תביעות המוגשות ע”י עובדים שנפגעו ממחלת מקצוע.
מחלת מקצוע הינה מחלה שהעובד חלה בה במהלך שנות עבודתו, עקב גורמים מזיקים במקום העבודה כגון חשיפה לרעש, עבודה
עם אסבסט ועוד.

במקרה שמוגשת תביעה נגד המבוטח, חברת הביטוח מעמידה להגנתו עורך דין ומממנת את הוצאות המשפט ואת סכומי הפיצוי
שייפסקו.

הפוליסה כפופה להשתתפות עצמית שמתפצלת בדרך כלל לכמה רמות:

  • השתתפות עצמית בגין עובדי מנהלה (כ- 1500 דולר).
  • השתתפות עצמית בגין עובדי כפיים (כ- 2500 דולר).
  • השתתפות עצמית בגין מחלת מקצוע (3000-6000 דולר).

חשוב להדגיש כי ביטוח חבות מעבידים איננו מהווה תחליף לביטוח לאומי ועל המבוטח לשלם את דמי הביטוח הלאומי כחוק.
הפוליסה תשלם אך ורק סכומים מעבר לאלו המשולמים על ידי המוסד לביטוח לאומי או שהיו אמורים להיות משולמים על ידו
אילו שילם המבוטח את דמי הביטוח הלאומי.

ניתן לערוך ביטוח חבות מעבידים במסגרת פוליסה נפרדת ועצמאית וגם כפרק בתוך פוליסת ביטוח עסק