ביטוח נסיעות

ביטוח נסיעות נועד לכסות אותך בגין הוצאות רפואיות שנגרמו בעת שהותך בחו”ל, בין אם מדובר בהוצאות אשפוז או הוצאות שאינן
כרוכות באשפוז כגון הוצאות ביקור אצל רופא, בדיקות רפואיות ועוד.
כמו כן נכללות במסגרת כיסוי זה הוצאות רפואיות נוספות כגון טיפול חירום בשיניים ותרופות.

בנוסף לכיסויים הרפואיים כולל ביטוח נסיעות גם כיסוי למטען כנגד נזק ו/או אבדן.

הפוליסה כוללת גם כיסויים מיוחדים נוספים כדלקמן:

כיסוי הפסדים שנגרמו כתוצאה מביטול הנסיעה עקב סיבות רפואיות או סיבות מיוחדות נוספות המפורטות בפוליסה.

כיסוי הפסדים שנגרמו כתוצאה מקיצור או הארכת הנסיעה מסיבות רפואיות .

ביטוח צד שלישי לכיסוי נזקי גוף או רכוש לצד שלישי בחו”ל.

V כיסוי הטסה רפואית והמשך אשפוז בבתי חולים בארץ בעקבות תאונת דרכים בחו”ל.

סעיף זה מכסה את ההוצאות הכרוכות בהזמנת מטוס מיוחד או התאמת מטוס קיים להובלת המבוטח לארץ, כולל ליווי רפואי צמוד.

ביטוח נסיעות סטנדרטי איננו מבטח מצב רפואי קיים ולכן מי שנוטל תרופות כלשהן כגון תרופות נגד לחץ דם, סוכרת,
וכ’ו, חייב לדאוג לעצמו לביטוח נסיעות המכסה החמרה של מחלה קיימת, שאם לא כן במקרה של בעיה רפואית בחו”ל הנובעת ממצב
בריאותי קיים, ההוצאות שנגרמו עקב כך אינן מכוסות.
אם המבוטח אושפז ב- 6 החודשים האחרונים, חברות הביטוח יחריגו בדרך כלל את המחלה בגינה אושפז.

מאחר שביטוח נסיעות כולל גם סעיף כיסוי להוצאות ביטול נסיעה
עקב נסיבות בריאותיות או אחרות המפורטות בפוליסה, מומלץ
לא להמתין לדקה ה- 90 טרם עריכת ביטוח חו”ל, היות שאם
לאחר הוצאת הפוליסה וטרם היציאה לחו”ל המבוטח יהיה מנוע
ממימוש הנסיעה מסיבות המפורטות בפוליסה ועקב כך יאבד כספי
פקדונות ששילם עבור הנסיעה, הפסדיו יכוסו עד הסכום הנקוב
בפוליסה, על אף שיום תחילת הביטוח (יום הנסיעה) טרם הגיע.