ביטוח עבודות קבלניות

ביטוח עבודות קבלניות נועד לבטח עבודות בניה ועבודות הנדסה ארחית.
עבודות בניה כוללות עבודות מכל הסוגים החל מבניית בית מגורים פרטי ועד בניית גורד שחקים למגורים ועסקים.
עבודות הנדסה אזרחית כוללות עבודות פיתוח, סלילה, תשתיות וכדו’.
ביטוח קבלנים נועד לבטח את כל סוגי העבודות הנ”ל.

קיימים שני סוגי פוליסות ביטוח עבודות קבלניות:

  • פוליסה על בסיס פרוייקט – פוליסה זאת מבטחת פרוייקט יחיד.
  • פוליסה פתוחה – פוליסה זאת מכסה את כל הפרוייקטים שהחלו במהלך תקופת הביטוח, גם אם הם מסתיימים לאחר
    תקופת הביטוח של הפוליסה.

פוליסת ביטוח קבלנים מורכבת מ-3 פרקים עיקריים:

ביטוח העבודות
פרק זה מכסה את העבודות על בסיס כל הסיכונים, דהיינו כל נזק לעבודות שאיננו מוצא מכלל כיסוי ביטוחי, מבוטח.
דוגמא לנזק שיכוסה במסגרת פרק זה הינו נזק אש.

במסגרת פרק זה ישנן כמה וכמה הרחבות לכיסוי שניתן לרכוש, כגון:
נזקי פריצה, גניבה וזדון – כיסוי נזקים אלו מותנה בקיום שמירה באתר העבודות.

הרחבה נוספת שניתן לרכוש הינה כיסוי נזקי טבע ורעידת אדמה.

הרחבות נפוצות נוספות לכיסוי הניתנות בדרך כלל ללא חיוב:

  • כיסוי פינוי הריסות – לכיסוי ההוצאות לפינוי הריסות מאתר העבודות בעקבות נזק.
  • כיסוי לרכוש סמוך ו/או רכוש עליו עובדים – הרחבה זאת מבטחת רכוש של המבוטח הסמוך למקום ביצוע העבודות או מתחת להן.
    לדוגמא, מבוטח המעוניין להוסיף קומה לביתו צריך לכלול הרחבת רכוש עליו עובדים על מנת שנזק למבנה הקיים עליו עובדים יכוסה. מאחר שהמבנה הקיים שייך למבוטח, הוא איננו נחשב לצד שלישי.
  • מתקנים וציוד קל לכיסוי מתקנים המובאים לאתר.
  • מבני עזר המוקמים באתר למטרות ביצוע העבודות .

ועוד….

ביטוח צד שלישי
פרק נוסף בפוליסה הינו ביטוח צד שלישי המכסה את אחריות הקבלן בגין נזקי גוף ורכוש לצד שלישי.
חיוני שגבולות האחריות בפרק צד שלישי יהיו הולמים לסיכון.

ביטוח חבות מעבידים
ביטוח זה מכסה את אחריות הקבלן כלפי עובדי הפרוייקט הנפגעים תוך כדי ועקב ביצוע העבודות. כל עובדי הפרוייקט מבוטחים, כשהפרמיה נקבעת כשיעור משווי העבודות בלי להתחשב במספר העובדים.

הפרמיה לפוליסת ביטוח עבודות קבלניות מתבססת על כמה פרמטרים
שהראשיים שבהם הינם:
סוג העבודות, תקופת ביצוע, שווי העבודות, ההרחבות המבוקשות, גבולות האחריות המבוקשים בביטוח צד שלישי.