מחירון שירות לקוחות

 סוג טיפול עלות טיפול כולל מע”מ
מידעים מהמסלקה הפנסיונית 85 100
פדיון פוליסה ללא מס 181 212
פדיון פוליסה עם קצבה 504 590
מינוי סוכן + ריסק זמני 201 236
הנפקת העתק פוליסה + משלוח 75 89
טיפול בהלוואה 256 300
מינוי סוכן + שדרוגים ושינויים בפוליסה
קיימת + שינוי מוטבים
102 120
אישורי מס 55 65